Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné firmy

- peňažný denník
- pokladničná kniha
- evidencia majetku
- kniha pohľadávok, záväzkov
- kniha jázd

Spracovanie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy

- vedenie hlavnej knihy a analytickej evidencie
- evidencia pohľadávok a záväzkov
- evidencia majetku
- súvaha, výkaz ziskov a strát

Spracovanie miezd a personalistika

- Výplatné pásky
- prihlášky a odhlášky do poisťovní
- Odvody do poisťovní
- Mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia

Spracovanie daňových priznaní

- DPH
- Daň z príjmu
- Daň z motorových vozidiel

Medzinárodný obchod

- Poradenstvo pri medzinárodnom obchode
- Účtovné poradenstvo pri medzinárodnom obchode
- Bankové istenie obchodu a finančné štruktúry transkacií

Daňové konanie

- Zastupovanie v daňovom konaní
- Daňová optimalizácia
- Medzinárodná daňová optimalizácia

32
Spokojných klientov
1034
Spracovaných úkonov
7
Posudky transferového oceňovania
136
Konzultácií

ROLICK consult s.r.o.

Dohodnite si u nás konzultáciu a nájdeme spoločné riešenie

Břeclavská 3, 901 01 Malacky
+421 903 225 847
ucto@rolick.sk
IČO: 47 378 492
DIČ: 2023846649
Číslo účtu: -
Vedený: ČSOB
Správa bola odoslaná
Chyba pri odosielaní správy